30

నిమిషాలు
అంతే.

మీరు "గ్రామ వాలంటీర్" ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవడానికి కావలసిన సమయం.