దాసుభాషితం CPB-SPB తెలుగు పోటీ 2020 విజేతలు ఎవరు? తెలుసుకోండి.
తెలుగు వారి ప్రియమైన యాప్.
100s of Titles. 1000+ hours of audio content.
App Store
Play Store

Recommended by Celebrities

Loved by Users
డా. జేపీ, నటులు శ్రీ అవసరాల శ్రీనివాస్, గేయ రచయిత శ్రీ అనంత్ శ్రీరామ్, దర్శకులు శ్రీ ఇంద్రగంటి మోహన కృష్ణ, కీ.శే. శ్రీ PVRK ప్రసాద్, కీ.శే. శ్రీ రావి కొండల రావు, గాయని శ్రీమతి S. P. శైలజ దాసుభాషితం పై వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు చూడండి.

Click on the image to watch video.
Play Store, App Store లలో 4.5+ రేటింగ్ ఉన్న దాసుభాషితం కు వచ్చిన కొన్ని Reviews ను చదవడానికి క్రింద ఉన్న ఈ సందేశం మీద టాప్ చేయండి.

And the Press alike