#34 – వినాయకుడు. ‘వెన్నెలకంటి’.

Kiran Kumar
January 11, 2021

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ, ఒక సంవత్సరం అయిపోవాలని, ఎన్నడూ కోరుకోనంతగా, బహుశా 2020 గురించి కోరుకుని ఉంటారు. ఏమైతేనేం, వినాయకుడు పాలు తాగడం ఎలా గుర్తుండి పోయిందో, కరోనా కారణంగా 2020 సంవత్సరం అందరికీ అలా గుర్తుండి పోతుంది.

Read more

#33 – "భవ్యమైన..." విడుదల.

Kiran Kumar
January 11, 2021

తల్లితండ్రులు తమ పిల్లల చదువుపట్ల ఎంతో శ్రద్ధ చూపిస్తారు. పిల్లలందరూ అటుఇటుగా ఒక విధానానికి, ఒక curriculum కు స్పందిస్తారు. అయితే కొంతమంది పిల్లలు, సగటు కన్నా తక్కువగా స్పందిస్తారు. వారి తల్లితండ్రులు ఈ విషయం చాలా ఆలస్యంగా తెలుసుకుంటారు.

Read more

#32 ‘ది’ శారద శ్రీనివాసన్

Kiran Kumar
October 24, 2020

నేను చిన్న తరగతులు చదివే రోజుల్లో మా ఇంటికీ నా పాఠశాలకు మధ్య దూరం ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లు. తాపీగా నడిస్తే, రావడానికి పోవడానికి ఒక అరగంట పట్టేది. లంచ్ కి ఇచ్చే సమయం 40 నిముషాలు. అంటే మధ్యాహ్న్మ భోజనానికి ఇంటికి వచ్చేంత దగ్గర కాదన్నమాట. అయినా వచ్చేవాడిని. దానికి రెండు కారణాలు...

Read more